Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Recenzja Misyjnych materiałów formacyjnych  dla dzieci pt. „Owoce Ducha Świętego”

 

   Kolejny rok katecheci i animatorzy będą mieli okazję „prowadzić dzieci misyjną drogą” za sprawą Misyjnych materiałów formacyjnych opracowanych przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. W nawiązaniu do hasła roku duszpasterskiego, tym razem mali misjonarze będą smakować „Owoce Ducha Świętego”, by następnie poprzez swoje modlitwy, ofiary i zaangażowanie sięgać krańców świata i owoc przynosić (por. J 15,16). W każdym miesiącu omawiany jest jeden z owoców życia według Ducha Świętego.

   Tytuł doskonale odzwierciedlany jest nie tylko w treściach spotkań, ale także w ich strukturze – schemat spotkań zamyka się w hasłach: I. Weź i „posmakuj”, II. Jesteś tym, czym się karmisz, III. Daj się „zjeść”. W pierwszej części „posmakowanie” wiąże się z odwołaniem do sytuacji egzystencjalnej dziecka lub stworzeniem mu okoliczności, w których doświadcza osobiście bądź np. za pośrednictwem literatury:  wierności, uprzejmości, pokoju, radości, cierpliwości, miłości, opanowania, dobroci lub łagodności (por. Ga 5, 22). Druga część służy pogłębianiu znajomości Pisma Świętego jako pokarmu dla naszej duszy. Lektura Biblii jest jednak poszerzona o wydobycie ze słowa Bożego konkretnych wskazań dla życia dziecka – odczytanie nauki Bożej w perspektywie codzienności w domu, w szkole czy na podwórku. Wreszcie trzecia część spotkań to przygotowanie do działania poprzez ukazanie inspirujących postaci, zaplanowane dla dzieci zadania bądź zorganizowanie akcji i charakterze misyjnym.

   I tym razem w Misyjnych materiałach formacyjnych nie zabrakło ciekawych metod aktywizujących, tak dostosowanych do celów i treści poszczególnych spotkań, by umożliwić uczestnikom głębsze przeżywanie zagadnień. Poprzez nawiązywanie do życia codziennego, wykorzystywanie licznych środków dydaktycznych z wielu obszarów, duchowa rzeczywistość stanie się bliższa dzieciom i ma szansę „zaowocować” konkretnymi postawami i zachowaniem. Mimo uwzględnienia nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w prowadzeniu spotkań nie zapomniano o jakże wartościowym tradycyjnym medium – „Świecie Misyjnym”. Na podkreślenie zasługują także zaproponowane przez Autorów piosenki w języku obcym oraz wiadomości z różnych dziedzin (m.in. zdrowego odżywiania, kultury fizycznej), przez co udział w spotkaniach wpisuje się w korelację z edukacją szkolną, rozwija zdolności i zainteresowania dzieci. Ponadto w materiałach zostały zaprezentowane postaci, które mogą stać się dla małych misjonarzy wzorcami osobowymi.

   Udział w formacji misyjnej prowadzonej według materiałów opracowanych przez PDMD to doskonały sposób realizacji katechezy parafialnej. Przez cały rok spotkań członkowie PDMD nie tylko poznają wiele treści biblijnych, interesujących zagadnień dotyczących życia misyjnego, ale także będą formowani w duchu prawdziwie chrześcijańskim. Zostaną włączeni w liturgię i nabożeństwa oraz zaangażowani w ciekawe przedsięwzięcia na gruncie parafii lub szkoły, przez co będą w swoich środowiskach prawdziwymi „iskierkami misyjnymi”, które rozpalą zapał misyjny swoich bliskich!

   dr Aneta Rayzacher-Majewska, UKSW

___ 

ANETA RAYZACHER-MAJEWSKA

Doktor teologii. Wykładowca i pracownik Katedry Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest także nauczycielem religii w przedszkolu. Pełni obowiązki rzeczoznawcy ds. oceny programów nauczania religii przy Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne